انرژی های پاک برای سیاره زیبایمان

با عرض سلام خدمت دوستان

این سایت در گام نخست برای اطلاع رسانی درباره انرژی های پاک و  در گامهای بعدی سعی در  آموزش روشهای تولید برق از این انرژی ها را دارد.

در این روز گار که  بشر کمر برنابودی محیط زیست خود بسته ،من این را وظیفه خود می دانم که با این کار از سیاره زیبایمان مراقبت کنم  و در این راستا به کمک دیگر دوستان نیاز دارم ، همه انسانها، این وظیفه را باید با تمام وجود درک کنند .

آینده این سیاره متعلق به همه انسانها  می باشد نه به فرد یا گروه  یا کشور خاصی .

همیشه منتظر پیشناهدهای شما می باشم، فرید  

گزارش تخلف
بعدی